ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Mar 2016 to Aug 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 Slow and Steady Recovery (60 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ഥാനത്ത് ആയതിനാൽ. അതു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രീതിയിൽ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പിരിയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ യോഗ്യനാണ്, അത് ഒരു മത്സരം നോക്കുകയും ഓഗസ്റ്റ് 2016 ലവേഴ്സ് വരെ വിവാഹം ഒഴിവാക്കാൻ ശരി എന്ന മഹാ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനും ഈ സമയത്ത് റൊമാൻസ് ആസ്വദിക്കുന്ന ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറിയ കാലം കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം, അത് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഡോക്ടറെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഉറപ്പാക്കുക.
നിങ്ങൾ കരിയറില് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. എന്നാൽ ഓഫറുകളും ശമ്പള മാത്രം ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ജനം സാദ്ധ്യമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു വരെ മാറ്റുന്നതിൽ ജോലി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കടം തുടങ്ങും ചില സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കാൻ കാണും. ഇപ്പോഴും അതു ഓഹരി വിപണിയിലെ ഊഹ വ്യാപാരം വഴി നേട്ടം നേടുകയും ഒരു വലിയ സമയം അല്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.