ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Jun 2017 to Sep 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 Jupiter will give final chance to wrap-up thing (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വരും കഴിയും സൂപ്പർ പവർ അതിന്റെ വിശിഷ്ടം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ സമയം ചുരുക്കത്തില് എന്നാൽ വളരെ ശക്തമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, കുടുംബം, ധനകാര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെ ഇത് കഴിയുന്നത്ര കാലയളവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ മറ്റ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉറപ്പാക്കുക.
നിങ്ങളുടെ കരിയറില് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ഓഫറുകളുടെ സാധ്യത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കയറി നീക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ വളരെ മോശമായ നോക്കി ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉയരം കൈകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ആസ്തിയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അന്തിമ അവസരം കൊടുക്കും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.