ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Health (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


ലളിതമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറുകയുംചെയ്യും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രധാന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വിഷാദം തുടങ്ങിയ മനസ്സ് ശാരിക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള, പതിവാക്കിയിരുന്ന ഡിസോർഡർ, ബൈ പോളാർ ഡോക്ടര് ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ .ഒറ്റ തുടങ്ങിയവ ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ തരും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ aspecting എതിർ ലൈംഗിക ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ആയിരിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.