ശനി കാണപ്പെടുന്ന (Nov 2014 to Oct 2017) Jan 2016 to Mar 2016 ഫലം (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (ജെമിനി)

Jan 09, 2016 to Mar 26, 2016 Success and Happiness (75 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും വേർതിരിച്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് മൃദുവായ കഴിവുകളും ജനം മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യവും ഒരുപാട് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വിവാഹം നല്ല സമയം. ലവേഴ്സ് അവരുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ റൊമാൻസ് ആസ്വദിക്കുന്ന തുടങ്ങും. .വിധി പരമാനന്ദം വലിയ പ്രാവശ്യവും കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്.
നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ജീവിതം വളരെ നല്ലത് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോസിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, ഈ കാലയളവിൽ പ്രൊമോഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനും നല്ല സമയം. ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാരം നല്ല സമയം. എന്നാൽ പകൽ വ്യാപാരികളും ഓപ്ഷനുകൾ കച്ചവടക്കാർ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.