ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Work and Career (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Work and Career

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സഞ്ചരിച്ചു കരിയറിലെ അഭാവമാണ് കാരണം വ്യാഴത്തിന്റെ നിമിത്തം ശനിയുടെ അല്ല പ്രധാനമായും ആണ്. ഇപ്പോൾ ശനിയുടെ വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നായി പ്രകാശിക്കും തലോടല് അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം തയ്യാറാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാച്ച് അപ്പ് വളർച്ച ആസ്വദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കയറി നീക്കി മറ്റുള്ളവരെ എത്തിപ്പിടിക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്ത 3 വർഷം രണ്ടുതവണ പ്രമോട്ട് പോയാലോ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ 6 വീട്ടിൽ ന് ശനിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മറച്ച ശത്രുക്കൾ ഇല്ല ഉറപ്പുവരുത്തും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.