ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Finance / Money (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം സാഹചര്യം കാരണം Janma ഗുരുവിന്റെ ജൂലൈ 2014. വരെ വളരെ മോശമായ ആകുമായിരുന്നു ചില ആളുകൾ അവരുടെ കടം പർവ്വതം ഉപയോഗിച്ച് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ശനിയുടെ കടം മലയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എടുക്കും സ്വത്തുക്കളും മലയിൽ പണിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ടിൽ കാണിക്കും. സാമ്പത്തികമായി അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്ക് വലിയ അന്വേഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെ പണിയുന്ന മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു കാക്കും. നേടല് ചാർട്ട് ബലം അടിസ്ഥാനമാക്കി, റിക്കവറി എത്ര ഉയരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എത്തും വേഗത തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ധനകാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സമയം. നിലവിലെ ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് താങ്കളുടെ സ്വപ്നം വീട്ടിൽ വാങ്ങും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.