ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Work and Career (Shani Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Work and Career

This page is translated through computer program using google translate.


Ardhastama സാനി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ കരിയർ സമാധാനിച്ചു വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറില് വിശിഷ്ടം പുരോഗതി കൈവരിക്കും. തീർച്ചയായും, ചില മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ ഒരുപാട് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നീട് എത്ര മെച്ചപ്പെട്ട പുരോഗതി കാണാൻ ജൂലൈ 2015 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഓഫറുകളും ശമ്പള മാത്രം ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.