ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Nov 2014 to Mar 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 Ardhastama Sani Welcomes You (25 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ ധനകാര്യ ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. കുടുംബം ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രണം കീഴിൽ വരും. രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഈ സമയത്ത് ബാധിക്കില്ല ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് തിരികെ ഒരിക്കലും ചങ്ങാതിമാരെ യാത്രാ, മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും വായ്പാ പണം പൂർണമായും പിഴിഞ്ഞുകളയേണം ചെയ്യും.
ലവേഴ്സ് ഈ സമയത്ത് മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ കാണും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൈകി പുരോഗതിയിലാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്വയം വിവാഹിതരായി ചെയ്യണം. മതിയായ യുവ എങ്കിൽ അത് അടുത്ത രണ്ടു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി നല്ലതു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അടയ്ക്കേണ്ട ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമായി പോലും, നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ലഭിക്കും കുറഞ്ഞ ശമ്പളവും ഉയർന്ന പ്രവൃത്തി മർദ്ദം. ഞാൻ താഴ്മയോടെ ശനിയുടെ മാത്രമേ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നരകം കാണിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം അകലെ സ്റ്റോക്ക് maket ട്രേഡിങ്ങ് നിന്ന് താമസിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വളർച്ച കാണുകയില്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.