ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Aug 2016 to Jan 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Aug 11, 2016 to Jan 26, 2017 Happiness and Success (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഒടുവിൽ നിന്നെ വ്യാഴത്തിന്റെ മുതൽ മികച്ചത് പിന്തുണ ലഭിക്കും അതു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രീതിയിൽ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പിരിയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ചേരാൻ ചെയ്യും. എന്നാൽ ചില നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം വെറുക്കപ്പെടുന്ന ശനിയുടെ സംതരണം ഉണ്ടാകും. ലവേഴ്സ് അവരുടെ റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവാഹം പരിഗണിക്കുക. യോഗ്യരായ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയോട് അനുഗൃഹീതമായ ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇരുവരും ഡോക്ടറെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഉറപ്പാക്കുക ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ കരിയറില് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. എന്നാൽ ഓഫറുകളും ശമ്പള മാത്രം ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ജനം സാദ്ധ്യമാകുന്നു. ഇത് നിലവിലെ ഒറ്റ സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇയ്യോബ് മാറ്റാൻ നല്ല സമയം. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ജോലി മാറ്റം ഒറ്റ നരകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നരകത്തിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന ലഭിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ലഭിക്കും കുറഞ്ഞ ശമ്പളമുള്ള.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മതിയായ വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ഗുരു പുതിയ orkut നിങ്ങളുടെ 2nd വീട്ടിൽ ഉണ്ടു പോലും, നിങ്ങളുടെ Ardhastama Sthanam ന് സാനി പുതിയ orkut ആഘാതം ഒരുപക്ഷേ പുറമേ വൻ നഷ്ടം നൽകിയ ഭാഗ്യം ലാഭം miniminze ചെയ്യും. അതു നിങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന താഴ്ന്ന APRs നിങ്ങളുടെ വായ്പ വാമിംഗ് നല്ല സമയം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.