ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Sep 2017 to Oct 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Sep 11, 2017 to Oct 25, 2017 Get Ready to face different problems (10 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വീണ്ടും ശനിയും വ്യാഴത്തിന്റെ അവരുടെ മോശം സ്ഥാനം കടന്നു. ഈ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ധനകാര്യം കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പക്ഷെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വിജയം പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.