ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Health (Shani Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


Janma സാനി നിങ്ങൾ അനാരോഗ്യവും കഠിനമായ മാനസിക വിഷാദം നൽകുമായിരുന്നു. Janma സാനി തിരിഞ്ഞാലും എന്നതിനാല്, നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ തീവ്രത ഒരുപാട് ഉറപ്പായി ഇറങ്ങും ലഭിക്കും. വീണ്ടെടുക്കൽ വേഗത നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് നിലവിലെ പുരന്ദരദാസൻ ആൻഡ് bukthi കാലയളവിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി. വ്യാഴത്തിന്റെ 2015 ആഗസ്ത് ജൂലൈ 2016 നടുവിലുള്ള ഒന്നുകിൽ കേസ് നിങ്ങളുടെ labha sthanam ലേക്കായി traversing ചെയ്യുന്ന പോലും തളർന്ന മഹാ പുരന്ദരദാസൻ എങ്കിൽ വൈകല്യമൊന്നും തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി, നിങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളും ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ ചൂതാട്ട അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം അടിമയായി ആയിരുന്നു, നിലവിൽ ട്രാൻസിറ്റ് കൂടെ തീർച്ചയായും പുറത്തു വരും. വളരെ വേഗം ഗ്രഹങ്ങൾ നല്ല മികവാണു് വീണ്ടെടുക്കാനും ധ്യാനം, നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് നിലനിർത്തുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.