ശനി കാണപ്പെടുന്ന (Nov 2014 to Oct 2017) Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 ഫലം (Shani Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 Janma Sani Welcomes You (30 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഈ സമയത്ത് ബാധിക്കില്ല ചെയ്യും. പല അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കും നീ അനേകം വേദനയേറിയ സംഭവങ്ങളിൽ വഴി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആരെ കുറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അവരിൽ മിക്കവരും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചേർത്ത് ചതിക്കരുതു ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോകേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് പൂർണ്ണമായും പിഴിഞ്ഞുകളയേണം; നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം നയിക്കാൻ പണം കടം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ലവേഴ്സ് അവരുടെ ബന്ധത്തെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും പോലും ബന്ധം മുറിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ നേരെ സൂപ്പർ ശക്തമായ മുതൽ ഒരു വളരെ തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു. ഇത് നിങ്ങൾ, തെറ്റായ സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ വികസിപ്പിക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മോശം കമ്പനി അപേക്ഷിച്ച് മാത്രം ആയിരിക്കും സമയം.
ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അടയ്ക്കേണ്ട ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമായി പോലും, നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ലഭിക്കും കുറഞ്ഞ ശമ്പളവും ഉയർന്ന പ്രവൃത്തി മർദ്ദം. ഞാൻ താഴ്മയോടെ ശനിയുടെ മാത്രമേ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നരകം കാണിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം അകലെ സ്റ്റോക്ക് maket ട്രേഡിങ്ങ് നിന്ന് താമസിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.