ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Mar 14, 2015 to July 14, 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Mar 14, 2015 to July 14, 2015 Moderate Growth and Success (65 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ 9 വീട്ടിൽ വളരെ ശക്തമായ കൈവരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുതൽ മികച്ചത് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ജോലി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒതുക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി സന്തോഷം ആയിരിക്കും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ചില വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണയോടെ ഈ സമയത്ത് വിവാഹം കഴിയും.
ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഓഹരി വിപണിയിൽ നൽകാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവർ ഈ സമയം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ലാഭം കാണാൻ പോലും, അതു ജീവിച്ചത് ഷോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കടങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത സ്വത്ത് ലിക്വിഡേറ്റ് കഴിയും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.