ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Remedies (Shani Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Warning / Remedies

This page is translated through computer program using google translate.


1. ശനി വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നോൺ-വെജിടേരീയന്സ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
2. തേനി ജില്ലയിലെ ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ Thirunallaru ലെ കുച്ചനൂര് സന്ദർശിക്കുക.
3. സഹായം പ്രായമായ ആളുകളെ വിദ്യാർത്ഥികളും
4. വ്യാഴം, ശനി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക.
5. കഴിയുന്നത്ര പോലെ സകാത്ത് ചെയ്ക.
6. കഴിയുന്നിടത്തോളം ധ്യാനം നമസ്കാരം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.