ശനി കാണപ്പെടുന്ന (Nov 2014 to Oct 2017) Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 ഫലം (Shani Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 All Around Happiness (85 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പോരും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. ഇണയുടെ കൂടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉറപ്പാക്കുക. ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് ബാക്കി ആഗസ്ത് 2016 ലവേഴ്സ് വിവാഹിതരായ നിന്നു തുച്ഛമായ തിരയുന്ന എന്നതിനാല് അവരുടെ റൊമാൻസ് ന് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. അത് കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നല്ല സമയം. ഈ സമയത്ത് വിവാഹം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചില വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ അനുകൂലമായ ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.
ലോംഗ് കാത്തിരുന്നു പ്രമോഷനുകൾ ഉറപ്പായി ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ന് ഒരു വളരെ നല്ല സമയം ആണ് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ കഴിയും എന്ന്. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വ്യാപാരികളുടെയും ഈ സമയത്ത് മിതമായ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ട ഗെയിം കളിക്കാൻ നല്ല സമയം അല്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.