ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Business and Secondary Income (Shani Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Business and Secondary Income

This page is translated through computer program using google translate.


ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്ന വളരെ മോശം സമയം. നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ hideen ശത്രുക്കളെ വികസ്വര ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗുരു പുതിയ orkut നിങ്ങളുടെ Bhakya Sthanam ലേക്കായി പോകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, പരാതികൾ മുതലായവ അവക്കെതിരെ നേരിടേണ്ടി ചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.