വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


എല്ലാ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ശനിയുടെ ഈ ഗുരു Peyarchi ഇക്കാലയളവിൽ 5 മാസം Bhakya Sthanam നിങ്ങളുടെ 9 വീട്ടിൽ ലേക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും ശേഷം. അതായത് നിങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ധാരാളം നൽകാൻ കഴിയും.
എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മതി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് നേടുക ആണ്. നല്ല ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്തുക ശബ്ദ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പ്രവർത്തിപ്പിൻ. നല്ല മികവാണു് നേടുവാനും വ്യാഴം, ശനി ആൻഡ് രാഹുവിന്റെ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ മതിയായ പ്രാർഥനകളും സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ആദിത്യ hridayam, ഹനുമാൻ chalisa കേൾക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.