വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യവഹാര, കുട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം പോകുമ്പോൾ എങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ചലിക്കുന്ന കാക്കും. മുഴുവൻ പ്രക്രിയ വൈകും ലഭിക്കും സമയം ആയിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ കുറയ്ക്കാൻ Sudharsana മഹാ മന്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ kandar sashti kavasam പാരായണം.
ഇൻഷ്വറൻസ് - അതു പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസ്എ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ബാധകമായ - നിങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ, സമഗ്രമായ, മെഡിക്കൽ വ്യക്തിപരമായ പരിക്ക് സംരക്ഷണം, underinsured / ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി നഷ്ടത്തിനു മതിയായ കാർ ഇൻഷ്വറൻസ് ലഭിച്ചു ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളും കുടക്കീഴിൽ നയം വരാം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.