വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഒരു കാലം കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഉള്ള വേണ്ടി വ്യവഹാര വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതു നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ന് സെറ്റില് ചെയ്യും. മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലയളവിൽ ഇൻഷ്വറൻസ് കവറേജ്, പ്രീമിയം ചില പണം ലാഭിക്കാൻ, കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ വൈകല്യവും ചാർട്ട് നല്ല പോലെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. Sudharsana മഹാ മന്ത്ര പാരായണം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാൻ കർത്താവായ ബാലാജി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.