വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


ഗതി, ലോട്ടറി മസ്തകത്തിലെ ജനതയെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. അതു പോലെ നീണ്ട നിങ്ങളുടെ വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ജൂലൈ 29, 2016, സെപ്റ്റം 20 2016 നും, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അനുവദനീയമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ പണം വലിയ തുക വരുത്തുകയും, നിങ്ങൾ ലോട്ടറി പ്ലേ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുവോ പണം കടം എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അവരെ പാർപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അപ്പ് ഷൂട്ട് പല ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പണം കടം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ അനാവശ്യ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചെലവുകൾ പൂജ്യം ഇറങ്ങുമെന്നു നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പണം വളരുന്ന കാക്കും. നിങ്ങളുടെ കൈമേൽ പണം, വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.