വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (കുംഭ)

Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്

This page is translated through computer program using google translate.


ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള നിക്ഷേപിക്കാന് ഒരു മോശം സമയം. നിങ്ങൾ ഇതിനകം വാടകയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ദേശം സ്വന്തമല്ല, നിങ്ങൾ കുടിയാന് ആൻഡ് പോയതല്ല വഴി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ വലിയ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 8 ജൂണ് 8 2017 നും അത് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ വർഷം 2016 ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരയുന്ന ചെയ്തിട്ടില്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.