വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ 7 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിന്റെ പോലെ ദീർഘവും രോഗവും വിട്ടുമാറാത്ത വിഷാദം ഒത്തുകളി പൂർണ്ണമായി പ്രാപ്തനാണ്. ലളിത മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന്. നിങ്ങളുടെ അധിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടങ്ങുന്നതിനും സാധാരണ നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ, പഞ്ചസാര, ബിപി നമ്പറുകൾ ഇറക്കുന്നതാണ്.
ശനിയുടെ ആദ്യകാല അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ 10th വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിതരായി, നിങ്ങൾ ചില ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ സഞ്ചരിച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രഭാവം മൈനർ തന്നെ. നല്ല ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്തുക ശബ്ദ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പ്രവർത്തിപ്പിൻ. വേഗത്തിൽ നല്ല മികവാണു് കരസ്ഥമാക്കാൻ മതിയായ പ്രാർഥനകളും സൂക്ഷിക്കുക. ആദിത്യ hridayam അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ Chalisa കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ തരും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.