വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Work and Career (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Work and Career

This page is translated through computer program using google translate.


ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുരു പുതിയ orkut 7 വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ rasi aspecting ശേഷം ഒരു നല്ല വാർത്ത ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ നന്നായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വലിയ പ്രവാസികളെ വരുത്തും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതരുടെ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി വേഗത്തിൽ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയും ചുറ്റും സെപ്റ്റം / ഒക്ടോ 2016 ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കും മുതലായവ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ബോണസ് ഇൻ,, എളുപ്പത്തിൽ അഭിമുഖങ്ങൾ മായ്ക്കും പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിൽ.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മർദ്ദം പോരും ആവശ്യത്തിനു പ്രവൃത്തി ജീവൻ ബാലൻസ് ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയമല്ല കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു കാലം പ്രമോഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നല്ല ശമ്പളം ഇപ്പോൾ ചിട്ടിയോ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മാനേജർ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസം ലഭിക്കും.
സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഒരു നല്ല സമയം. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വലിയ വിജയം അടുത്ത ഒരു വർഷം വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്തും നല്ല പേരും പെരുമയും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സുഗമമായി സെറ്റില് ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം കൈമാറ്റം അപേക്ഷിക്കാം നല്ല സമയം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.