വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Business and Secondary Income (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Business and Secondary Income

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ വേഗത്തിൽ ധനകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കാരണം സന്തോഷമായി കഴിയാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ വലിയ വിജയം കയറി ഫലവത്തായില്ല ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ നിങ്ങളുടെ ചെലവിൽ തയ്യാറാകും. ബാങ്ക് വായ്പ ഗുരു പുതിയ orkut ശക്തിയാൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നേരെ വേദിക്കായി പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് നേടും.
പുതിയ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ല വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക നല്ല സമയം. ഫ്രീലാൻസർമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്സ് കാലയളവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവാണ്. നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകളുടെ ന് വിശിഷ്ടം ലാഭം നേടാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.