വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit and Litigation (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Lawsuit and Litigation

This page is translated through computer program using google translate.


അവകാശമെന്ന വഴി ഏതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ന് നീങ്ങും. രാഹുവിന്റെ ആൻഡ് Ketu നല്ല സ്ഥാനത്ത് പുറമേ മുതൽ, അനുകൂലമായ ന്യായവിധി ലഭിക്കും. Sudharsana മഹാ മന്ത്ര പാരായണം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാൻ കർത്താവായ ബാലാജി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.