വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


ഇതിനകം രാഹുവിന്റെ ആൻഡ് Ketu നല്ല സ്ഥാനത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഗുരു പുതിയ orkut നിങ്ങളുടെ kalathra sthanam ലേക്കായി പ്രവേശനം. അങ്ങനെ വ്യാഴത്തിന്റെ കടം മലയിൽ ക്രഷ് സഹായിക്കാന് സാധാരണ മോഡിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനെയും വരുത്തും. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ മതിയായ പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന Apr കൂടെ ഉയർന്ന പലിശ വായ്പ വാമിംഗ് വലിയ സമയം. ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകാരം ലഭിക്കും ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വളരെ ലാഭകരമായ തന്നെ.
നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കയറിച്ചെല്ലും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ വേഗം അംഗീകാരം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഹോം വില ലാഭം ലോക്കുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര സ്വത്ത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സമയം. നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ പണം വളരാൻ തുടരും. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഇൻഷ്വറൻസ് പണം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മറ്റ് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെയ്യരുത്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.