വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Love ആൻഡ് റൊമാൻസ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Love ആൻഡ് റൊമാൻസ്

This page is translated through computer program using google translate.


ലവേഴ്സ് Kandaka സാനി കാരണം തുച്ഛമായ സമയം നൽകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ശനിയുടെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരാം, വ്യാഴത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു വരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അധിക ദാമ്പത്യ കാര്യങ്ങളിൽ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിഗണനയാണ് കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നക്കാരായ ബന്ധം പുറപ്പെടുന്ന ആരംഭിക്കും.
ലവേഴ്സ് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ വർഷം റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കഴിയും. ഇത് നിലവിലെ അനുകൂല വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് വണ്ടും പിന്നീട് വിവാഹം നല്ലതു. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് അനുയോജ്യമായ കണ്ടെത്താനും ഇടപെടലുകളുടെയും കല്യാണത്തിനു മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ നല്ല സമയം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.