വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ മതിയായ പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന Apr കൂടെ ഉയർന്ന പലിശ വായ്പ വാമിംഗ് വലിയ സമയം. ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകാരം ലഭിക്കും ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വളരെ ലാഭകരമായ തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കയറിച്ചെല്ലും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ വേഗം അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് പണം വളരാൻ തുടരുക നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കേണം പുരോഗതി വളരെ സന്തോഷം തന്നെ ചെയ്യും അക്കൗണ്ട്.
ശനിയുടെ ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ Kalathra ആൻഡ് Asthama Sthanam ആണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവുകൾ മറയ്ക്കാൻ മതിയായ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ശേഷം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.