വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Travel, വിദേശ യാത്ര സ്ഥാനമാറ്റവും (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Travel, വിദേശ യാത്ര സ്ഥാനമാറ്റവും

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ, വീണ്ടും തിരികെ രാജ്യത്തു പോയാല് തന്നെ. നിങ്ങൾ ഏറിയ കാലം വിദേശ രാജ്യം മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ആക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാലം നിങ്ങളുടെ പച്ച കാർഡ് / ഞാൻ-485 മുൻഗണന തീയതി കാത്തിരിക്കുന്ന ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പതിയിരിക്കുന്നു സമയം അവസാനിച്ചു പുറമെ കാനഡ, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, മുതലായവ സ്ഥിരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ വിസ അപേക്ഷിക്കാൻ നല്ല സമയം അതു ലഭിക്കും വ്യാഴത്തിന്റെ നിലവിലെ സംതരണം കൂടെ അംഗീകാരം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.