വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) റെമഡീസ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

നിലവിലുള്ള / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


2. തേനി ജില്ലയിലെ / അല്ലെങ്കിൽ Thirunallaru അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാനി പഞ്ചഭൂത ലെ കുച്ചനൂര് സന്ദർശിക്കുക.
3. Alangudi ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗുരു പഞ്ചഭൂത സന്ദർശിക്കുക.
4. സഹായം പ്രായമായ ആളുകളെ വിദ്യാർത്ഥികളും
5. വ്യാഴം, ശനി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക.
6. കഴിയുന്നത്ര പോലെ സകാത്ത് ചെയ്ക.
7. കഴിയുന്നിടത്തോളം ധ്യാനം നമസ്കാരം.
8. നബി Sudharsana മഹാ മന്ത്ര


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.