വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Work ജീവിതം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Work ജീവിതം

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിൽരഹിതരുടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതിനകം നവംബർ 2014 Ardhastama സാനി കടന്നു ശേഷം ശനിയുടെ പുറമെ ഫെബ്രുവരി 2017 മുതൽ 5 മാസമായി നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രവേശിക്കും, നല്ല ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയും വളരെ സാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും വളർച്ച നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി താമസിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഹാർഡ് സമയം കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരിയല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ബന്ധം കയറി ജോലിസ്ഥലത്തോ അടുത്ത് ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വഴി സാധ്യത ശേഷം. നിങ്ങൾ മറന്നത് യാതൊരു കുറ്റവും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഭിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മെമ്മോ, പ്രകടനം / മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് നേടുകയും ചെയ്താൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.