വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


അതു നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് വലയുന്ന നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയകൾ കടന്ന എങ്കിൽ, വലിയ വീണ്ടെടുക്കൽ കാണുന്നത് തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കാരണം എങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുക കുറഞ്ഞത് സെപ്റ്റം 2016 അവസാനം വരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നല്ല ഭക്ഷണക്രമം വ്യായാമവും തെളിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ അധിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടങ്ങും ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് ശബ്ദം ആരോഗ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. വേഗത്തിൽ നല്ല മികവാണു് കരസ്ഥമാക്കാൻ മതിയായ പ്രാർഥനകളും സൂക്ഷിക്കുക.
ശനിയുടെ ആദ്യകാല അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിതരായി, കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കാരണമാകും. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തി, നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.