വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Business, സെക്കന്ററി വരുമാനം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Business, സെക്കന്ററി വരുമാനം

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ഒടുവിൽ അംഗീകാരം നേടാനുള്ള കിട്ടുക ആ വലിയ ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയും. ചില നിക്ഷേപകർ നിങ്ങളുടെ ചെലവിൽ പുറത്തു ജാമ്യം തയ്യാറാണ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കാണും നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിലവിൽ Ardhastama സാനി പോകുമ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദുർബല നേടല് ചാർട്ട് നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നഷ്ടം നൽകാൻ കഴിയും.
ഫ്രീലാൻസർമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ വളരെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ, നല്ല പ്രവാസികളെ കാണും. നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകളുടെ ന് മാന്യമായ ലാഭം നേടാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫ്രീലാൻസർമാർ കൂടുതൽ പ്രശസ്തിക്കും പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പല സ്രോതസ്സുകളിൽ വഴി വരിക ലഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.