വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ വേർപിരിയലിലേക്കോ കുട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പോകുന്ന ആണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗിക കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കും പോലുള്ള മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം പുറത്തു വരും. നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം സെറ്റില്മന്റ് തുക കുറയുകയോ ചെയ്യാം. അതു പോലും രൂപയുടെ ഫയലിംഗ് വ്യവഹാരം സമയവും ശ്രമങ്ങൾ മെയ്.
അവകാശമെന്ന വഴി ഏതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ന് നീങ്ങും എന്നാൽ Janma രാഹുവിന്റെ ആൻഡ് Kalathra Sthana Ketu കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വിജയം നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. Sudharsana മഹാ മന്ത്ര പാരായണം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാൻ കർത്താവായ ബാലാജി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.