വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങള് നിങ്ങടെ വഴി കൂടുതൽ പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നേടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം ബോണസും വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പിന്തുണയാണ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന പലിശ വായ്പ വീട്ടാനും തന്നെ. അത് നിങ്ങളുടെ വായ്പ ഏകീകരിക്കാനും ഒപ്പം വാമിംഗ് വളരെ നല്ല സമയം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ചെന്നു വേഗത്തിൽ കടങ്ങൾ അധിക മുറി തരും. ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകാരം ലഭിക്കും ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വളരെ ലാഭകരമായ തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കയറിച്ചെല്ലും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ വേഗം അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
ശനിയുടെ രാഹുവിന്റെ മോശം സ്ഥാനത്ത് ശേഷം, ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മതി കാർ, ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തുടരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എസ്എയിലെ ഉള്ള സ്വന്തമാക്കിയെന്ന്, അത് കുടക്കീഴിൽ നയം എടുക്കാൻ പുറമേ നല്ലതു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.