വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Work ജീവിതം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Work ജീവിതം

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ വർഷം പുരോഗതി നിലയിൽ, ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബോസിനെ ജോലിസ്ഥലത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് സമയം നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉരസലും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയം കഠിനമായ ലഭിക്കും. എന്നാൽ നീയും നിന്റെ ശത്രുക്കൾ വളരെ നല്ല ബലം യുദ്ധം വളരെ ഹാർഡ് തന്നെ ഉണ്ടാകും. ശനിയുടെ പറ്റിയ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും മുതൽ ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിൽരഹിതരുടെ നേടുന്നു വളരെ സാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും വളർച്ച നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി താമസിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വളരെ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ കാണും. ശാശ്വതവും സ്ഥാനം നേടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് തുടക്കം വഴി ചേരാൻ പുതിയ സർക്കാർ ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ പണി സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മാനേജർമാർ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങൾ സമാധാനപരമായ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുറിച്ചുകടക്കാൻ കൂടുതൽ ലഘുവായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.