വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Overview

This page is translated through computer program using google translate.Jupiter Transit (Guru Peyarchi) 2016 to 2017 Horoscope by KT Astrologer for Libra Moon Sign


ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന്റെ Viraya sthanam 12-ാം വീട്ടിൽ തിരിയുക പ്രവേശനം. ഇത് ചെലവുകളുടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കും. അതു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, കുടുംബം ബാധിക്കുന്നതല്ല മുതൽ നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴം, പോലെ വളരെ മോശം പരിഗണിക്കില്ല. നിങ്ങൾ Sade സാനി പൂർത്തിയാക്കാൻ അടയ്ക്കൂ ശേഷം, അടുത്ത ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആരോഗ്യ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.