വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Education (Guru Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Education

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു നിങ്ങൾ 10-12 ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ശുഭവാർത്ത 5 മാസം മിഡ് ജനുവരി 2016 മുതൽ നല്ല സമയം നേരിടുന്നു ആണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഉരുവിന്റെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ നന്മ ചെയ്യുന്നതു സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ തലങ്ങളുണ്ട് കുറവു ചെയ്യും ഇവിടെനിന്നു സ്പോർട്സ് വ്യക്തി kundali പലവഴിക്ക് മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യമാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.