വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Movie നക്ഷത്രങ്ങളും മൂവി ആർട്സ് വയലിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ (Guru Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആളുകൾ, രാഷ്ട്രീയം, തുടങ്ങിയവ

This page is translated through computer program using google translate.


ഗുരു പുതിയ orkut നിങ്ങളുടെ 11 വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, വലിയ പ്രവാസികളെ ഒക്ടോബർ 2016 മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റക്ക്, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ മതിയായ ഫണ്ടിംഗ് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സിനിമാ താരം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനുവരി 2017 വ്യവസായമേഖലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥാപിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വേലയിൽ സമ്മർദം കാര്യമായ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഭാവി മതി പണം ലാഭിക്കാൻ നവംബർ 2016 ചുറ്റും മതി സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഇത് പുതിയ വീട്ടിൽ നീക്കാൻ നല്ല സമയം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.