വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് ഫയൽ കഴിയും എന്നാൽ സെറ്റിൽമെന്റ് തുക കുറയുകയോ ചെയ്യാം. അതു പോലും രൂപയുടെ ഫയലിംഗ് വ്യവഹാരം സമയവും ശ്രമങ്ങൾ മെയ്. നിങ്ങൾ ഗുരു പുതിയ orkut നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ സ്ഥലത്തുവച്ച് പോലും നിങ്ങളുടെ കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഉള്ള ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പാടില്ല. Sudharsana മഹാ മന്ത്ര പാരായണം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാൻ കർത്താവായ ബാലാജി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.
ഇൻഷ്വറൻസ് - അതു പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസ്എ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ബാധകമായ - നിങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ, സമഗ്രമായ, മെഡിക്കൽ വ്യക്തിപരമായ പരിക്ക് സംരക്ഷണം, underinsured / ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി നഷ്ടത്തിനു മതിയായ കാർ ഇൻഷ്വറൻസ് ലഭിച്ചു ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളും കുടക്കീഴിൽ നയം വരാം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.