വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


Janma സാനി സമ്രക്ഷണം നിങ്ങൾ ആദ്യകാല അടുത്ത വർഷം ഏതെങ്കിലും പുതിയ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി, അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ, സമഗ്രമായ, മെഡിക്കൽ വ്യക്തിപരമായ പരിക്ക് സംരക്ഷണം, underinsured / ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി നഷ്ടത്തിനു മതിയായ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിച്ചു ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളും കുടക്കീഴിൽ നയം വരാം. പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ കുറയ്ക്കാൻ Sudharsana മഹാ മന്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ kandar sashti kavasam പാരായണം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.