വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം 2017 - 2018 (Guru Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Overview

This page is translated through computer program using google translate.Guru Peyarchi / Gochar (Jupiter Transit) is happening on Monday Sep 11, 2017 7:00 PM IST as per Krishnamurti panchangam. Jupiter will move from Virgo Moon Sign (Kanni Rasi) to Libra Moon Sign (Thula Rashi) and stay there until Oct 11, 2018 7:39 AM IST

Guru Peyarchi / Gochar (Jupiter Transit) is happening on Tuesday Sep 12, 2017 6:50 AM IST as per Lahiri panchangam. Jupiter will move from Virgo Moon Sign (Kanni Rasi) to Libra Moon Sign (Thula Rashi) and stay there until Oct 11, 2018 7:19 PM IST

Guru Peyarchi / Gochar (Jupiter Transit) is happening on Saturday Sep 02, 2017 9:30 AM IST as per Vakya panchangam. Jupiter will move from Virgo Moon Sign (Kanni Rasi) to Libra Moon Sign (Thula Rashi) and stay there until Oct 4, 2018 10:33 PM IST
എപ്പോഴും തിരു കനിധ പന്ഛന്ഗമ്, ലാഹിരി പന്ഛന്ഗമ്, കെ.പി. പന്ഛന്ഗമ്, തത് പന്ഛന്ഗമ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പന്ഛന്ഗമ് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റ് പ്രവചനങ്ങൾ കെ.പി. (കൃഷ്ണമൂർത്തി) പന്ഛന്ഗമ് കൂടെ പോയി.
2017 to 2018 Jupiter Transit (Guru Gochar / Peyarchi) Predictions by KT Astrologer

ഒക്ടോബർ 25, 2017 വരെ സെപ്റ്റംബർ 11, 2017: സ്കോർപ്പിയോ ൽ കെത്തൈ സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: ഒക്ടോബർ 25, 2017 മാർ 02, 2018 വരെ [ധനുശു രസി]
ഏപ്രിൽ 17, 2018 വരെ മാർ 02, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 17, 2018 ജൂൺ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂൺ 06, 2018 സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 വരെ
ഒക്ടോബർ 11, 2018 വരെ സെപ്റ്റംബർ 06, 2018: ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
സെപ്റ്റംബർ 11, 2017 ഒക്ടോബർ 14, 2017 വരെ [തുലാവർഷം റാശിയുടെ]: ഛിഥിരി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
ഒക്ടോബർ 14, 2017 ഡിസംബർ 16, 2017 വരെ: സ്വഅഥി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
മാർച്ച് 09, 2018 വരെ ഡിസംബർ 16, 2017: വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: മാർച്ച് 09, 2018 ജൂൺ 19, 2018 വരെ
സ്വഅഥി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: ജൂൺ 19, 2018 ജൂലൈ 10, 2018 വരെ
സ്വഅഥി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ: ജൂലൈ 10, 2018 ഓഗസ്റ്റ് 01, 2018 വരെ
ഒക്ടോബർ 11, 2018 ആഗസ്ത് 01, 2018: വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
ഏപ്രിൽ 28, 2018 വരെ സെപ്റ്റംബർ 11, 2017: ആയില്യം നക്ഷത്ര രാഹുവിന്റെ
പൊഒസമ് സ്റ്റാർ ൽ രാഹുവിന്റെ: ഏപ്രിൽ 28 2018 ഒക്ടോബർ 11 വരെ, 2018
ഡിസംബർ 23, 2017 വരെ സെപ്റ്റംബർ 11, 2017: അവിട്ടം സ്റ്റാർ ൽ കെതു
തിരുവോണം സ്റ്റാർ ൽ കെതു: ഡിസംബർ 23, 2017 സെപ്റ്റംബർ 01 വരെ, 2018
ഒക്ടോബർ 11, 2018 വരെ സെപ്റ്റംബർ 01, 2018: ഉഥിരഅദമ് സ്റ്റാർ ൽ കെതു
ൽ തുലാം ചന്ദ്രൻ സൈൻ (തുലാ റാശിയുടെ) വ്യാഴത്തിന്റെ നിലവിലെ സംതരണം മേശാ (ഏരീസ്), മിധുന (ജെമിനി), കന്നി (കന്നി), ധനുശു (ധനു) ഉം കുംഭനും (അക്വേറിയസ്) രസി ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ശനിയുടെ അവരുടെ ലഭ സ്ഥന തിരിയുക പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അസ്ഥമ ഗുരു പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും കുംബ റാശിയുടെ ജനം ആശ്വാസം. ഈ ത്രനിത് പോലെ കതഗ റാശിയുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ (കാൻസർ) ആളുകളെ കൊണ്ട് കഴിയും.
ൽ മീനരാശി ചന്ദ്രൻ സൈൻ (മീന റാഷി), സിമ്ഹ റാശി (ലിയോ) ഉം ഇടവം ചന്ദ്രൻ സൈൻ (രിശബ) ജനിച്ച ആളുകൾ അടുത്ത ഒരു വർഷം മുതൽ വളരെ വളരെ വെല്ലുവിളി സമയം പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം.
മകരജ്യോതി റാശി (കാപ്രിക്കോൺ), തുലാവർഷം റാശി (തുലാം) ഉം വിരുഛിഗ റാശിയുടെ (സ്കോർപ്പിയോ) ജനങ്ങൾ മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
WhatsApp +1-510-470-4161


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.