2016 പുതുവർഷ Jan to March Predictions or 2 Rasi Phalam - Medam (മേടം)

Jan 01 - March 26 Mixed Results (50 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനാവശ്യ ഭയം, ടെൻഷൻ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ബാധിക്കും. ഇണയുടെ കൂടെ അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പോഴും ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. പല സുബ്ബ karyas സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലാണ് സംഭവങ്ങളെയും കൈകാര്യം സജീവമായി. ഈ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ദമ്പതികൾ നയിച്ചേക്കാം.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവൃത്തി സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നേരെ മറച്ച രാഷ്ട്രീയമല്ല ചെയ്യും. നിനക്ക് സമയത്ത് അത് ഓഫ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, അതു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രവൃത്തിയും അനുവദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ 8 വീട്ടിൽ ചൊവ്വയെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ സൂപ്പർവൈസർമാരും മതി വഴക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ മികവുറ്റ ആവശ്യം. വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല തൊഴിൽ നഷ്ടം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവിലുള്ള ഒരു ജോലി മാറ്റം തിരയുന്ന എങ്കിൽ, ഈശ്വരൻ മാർച്ച് 2016 മുതൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ തുടരും ഏതെങ്കിലും പുതിയ പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വനശരീരത്തിലുണ്ടാവരുത് ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ലേക്ക് കൈകാര്യം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും. കാർ ബന്ധപ്പെട്ട പല ചെലവുകൾ, ഹോം, മെഡിക്കൽ, സാധ്യത യാത്ര. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ നിർമ്മാണ ആരംഭിക്കാൻ വളരെ മോശമായ സമയം. ഈ സമയത്ത് കാർ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ അനുകൂല മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ജീവനുള്ള പുതിയ ഹോം വേണ്ടി വാങ്ങാം പോന്നു. ഈ കാലയളവിൽ പൂർണമായും സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.