2016 പുതുവർഷ Love and Romance Rasi Phalam - Medam (മേടം)

Love and Romance

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ ഓഗസ്റ്റ് 2016 നിന്നാണ് പിന്തുണ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കടുത്ത ടെസ്റ്റിംഗ് കാലയളവിൽ കണക്കാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണ പല തർക്കങ്ങൾ തെളിവുകള് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വ്യവഹാര വേദനയേറിയ വിഘടനം വഴി പോയി അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മൃദുവായ കഴിവുകളും വൈകല്യവും ചാർട്ട് മാത്രമേ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.