2016 പുതുവർഷ July to Dec 2016 Rasi Phalam - Makaram (മകരം)

July 01 to Dec 31 Wow, Fortune is back completely (95 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ സമീപകാല തിരിച്ചടി വേദനയേറിയ സംഭവങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യ ഊർജ്ജ അളവ് സാധാരണ വരും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു അവസാനം വരും. ഇത് .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും കുഞ്ഞിനെ പ്ലാൻ നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പല ശുഭ karyas ആസൂത്രണം കാക്കും.
നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചേരുന്ന കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ വിവാഹം ലഭിക്കും. ലവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പൊൻ നിമിഷങ്ങളിൽ കാണും. നിങ്ങളിൽ പലരും വിദേശത്ത് യാത്ര ഉത്തമമായ അവസരം ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാനമാറ്റവും സകലനാമത്തിന്നും കാർഡിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. നീ ഏറ്റവും തണുത്ത മാനസികാവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല ആയിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ കരിയറില് മേഖലയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയും കാണാൻ മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ശമ്പളം ബോണസും മറ്റൊരു വർധന വീണ്ടും പ്രമോട്ട് പോയാലോ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങൾ മുകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ അടുത്തതാണ് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ ഈ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സര്പ്ലസ് ലാഭം ബോധ്യപ്പെട്ടശേഷം ആരംഭിക്കും. ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനികൾ ലിന്റെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഓഫറുമായി വളർച്ചാനിരക്കു കാണും.
ഓഹരി വിപണി വ്യാപാരികൾ, നിക്ഷേപകർ ഊഹക്കച്ചവടക്കാരനോ വലിയ പ്രവാസികളെ കാണും. ഈ കാലയളവിൽ വളരെ സമ്പന്നമായ വന്നാലോ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. വൈവിദ്ധ്യകരിച്ച വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക. ശേഷം പൊൻ അവസരങ്ങൾ ഇത്തരം ഒറ്റ ജീവനും വേണ്ടി വരും കഴിയും ഒന്നു മാത്രമേ 10 12 അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാലയളവ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.