2016 പുതുവർഷ Foreign travel and Immigration Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

Foreign travel and Immigration

This page is translated through computer program using google translate.


എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണും ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ നിങ്ങളുടെ യാത്രാ നല്ല പ്രവാസികളെ വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആകട്ടെ അതു ആസ്വാദ്യകരവും ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിസയും ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരമാകുമെന്ന് ചെയ്യും. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ സ്ഥാനമാറ്റവും പുറമേ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.