2016 പുതുവർഷ Remedies Rasi Phalam - Midhunam (മിഥുനം)

Warnings / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


1. പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനം കൂടുതൽ നല്ല മികവാണു് മടിക്കേണ്ടതില്ല ആചരിക്ക.
നിങ്ങളുടെ സമയം വളരെ നല്ല തിരയുന്ന ശേഷം 2. ഇല്ല പരിഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.
3. നിങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മെയ് 2016 മാസത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.