2016 പുതുവർഷ Finance / Money Rasi Phalam - Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ജീവനുള്ള വീട്ടിലെത്തും വാങ്ങാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമേ പോകാന് കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം അതു നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം നൽകാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.