2016 പുതുവർഷ Work and Career Rasi Phalam - Chingham (ചിങ്ങം)

Work and Career

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ യാതൊരു ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വർഷം മുഴുവൻ വേണ്ടി സ്ഥിരതയുള്ള ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉൽപാദന വേല ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി കൂടുതൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അല്ല വീട്ടിൽ വച്ച് ഇരിക്കുന്നതു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ജോലി പോയാൽ, അവിടെ ഈ വർഷം മിഡിൽ വരെ മറയ്ക്കുകയും രാഷ്ട്രീയം ആയിരിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ കന്നി Rasi അടുത്ത അടയാളം മുന്നോട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ശനിയുടെ സ്ഥാനം പരിഗണിച്ച്. രാഹുവിന്റെ, Ketu വ്യാഴവും, നിങ്ങൾ നല്ല ആശ്വാസം ദീർഘകാല മാത്രമേ നവംബർ 2016, മാത്രം പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ഗെയിം കളിക്കുന്നത് വരെ ലഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.