2016 പുതുവർഷ Finance / Money Rasi Phalam - Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന Apr നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളായ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ജീവനുള്ള വീട്ടിലെത്തും വാങ്ങാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വൈകല്യവും ചാർട്ട് പിന്തുണ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം ഒരു വീട്ടിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, വീടിന്റെ വില വർഷങ്ങൾ അടുത്ത ദമ്പതികൾ ഗണ്യമായി പോകാം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.